camping nature seasonova

Wettelijke informatie

1. Presentatie van de site.

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de site www.vacances-seasonova.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de implementatie en monitoring ervan :

Eigenaar:

SEASONOVA GROUP – SARL 538695560 00010 – BTW: FR 53528695560
CABOURG WEG
14810 MERVILLE FRANKRIJKVILLE PLAGE
telefoon: 02 36 81 00 03

Bedenker: Aprim
Publicatiemanager: M. Guillaume LEMARCHAND – Seasonova – contact@vacances-seasonova.com
De publicatiemanager is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: Seasonova – contact@vancances-seasonova.com
Deelname aan de ontwikkeling van de website: Olivier Leval – Studioduweb
Gastheer: OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de site www.vacances-seasonova.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site www.vacances-seasonova.com worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door GROUPE SEASONOVA, die zich dan zal inspannen om de gebruikers op voorhand de data en tijdstippen van de tussenkomst mee te delen.

De site www.vacances-seasonova.com wordt regelmatig bijgewerkt door Seasonova. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin van toepassing op de gebruiker, die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis mee te maken.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de site www.vacances-seasonova.com is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

GROUPE SEASONOVA streeft ernaar om de site www.vacances-seasonova.com van zo nauwkeurig mogelijke informatie te voorzien. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door hemzelf, hetzij door externe partners die hem deze informatie verstrekken.

Alle informatie die op de site www.vacances-seasonova.com wordt vermeld, wordt ter indicatie gegeven en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de site www.vacances-seasonova.com niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

GROUPE SEASONOVA is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: GROUPE SEASONOVA.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

GROUPE SEASONOVA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade toegebracht aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site https://www.vacances-seasonova.com/, ofwel als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4 , of het verschijnen van een bug of een incompatibiliteit.

GROUPE SEASONOVA kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site www.vacances-seasonova.com.
Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. GROUPE SEASONOVA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd zou zijn met de wet die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Waar van toepassing, behoudt GROUPE SEASONOVA zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, in het bijzonder in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie…).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van oktober 24, 1995.

Bij het gebruik van de site www.vacances-seasonova.com kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site www.vacances-seasonova.com, de aanbieder van gebruikerstoegang, het internetprotocol van de gebruiker (IP ) adres.

GROUPE SEASONOVA verzamelt in elk geval alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoeften van bepaalde diensten die worden aangeboden door de site www.vacances-seasonova.com. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de site www.vacances-seasonova.com wordt dan gewezen op de verplichting deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, door zijn schriftelijke en ondertekende aanvraag, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.vacances-seasonova.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de overname van GROUPE SEASONOVA en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site op te slaan en te wijzigen. Www.vacances -seasonova.com.

De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat deze geen persoonlijke informatie verzamelt.​

De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databases.

8. Hyperlinks en cookies.

De site www.vacances-seasonova.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van GROUPE SEASONOVA. GROUPE SEASONOVA heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en zal daarom geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor dit feit.

Het browsen op de site www.vacances-seasonova.com kan de installatie van cookie (s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie opslaat met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

Als u weigert een cookie te installeren, kan het onmogelijk zijn om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandje rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.

In Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Configureer de conserveringsregels op: gebruik gepersonaliseerde parameters voor geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.

In Safari: klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte “Vertrouwelijkheid” op Inhoudsinstellingen. In het gedeelte “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte “Vertrouwelijkheid” op

Réservez
Nos
promos